Kallelse till årsmöte

Hållbara Byggklubben kallar till årsmöte söndag 19 maj 2019 kl 15 på Fröjas café, Ås.

Förslag till dagordning
1. Styrelsen hälsar välkommen
2. Fastställande av röstlängd – närvaroförteckning
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare
4. Styrelsens årsberättelse för 2016-2018 med ekonomisk redovisning
5. Revisorns berättelse
6. Fastställande av årsredovisning för 2016-2018
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse för 2019-2020
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Verksamhetsplan och budget 2019-2020
13. Ärenden från medlemmarna samt övriga frågor
14. Årsmötet avslutas